PASTelex 2.0L
Обикновено външно телексно устройство
 

Работи само при включен персонален компютър. Външното устройство е удобно за работа с портативни компютри (“Laptop”, “Notebook”). При него телексният интерфейс е събран в адаптера за 220V, а връзката с компютъра се осъществява посредством един от последователните (RS-232C) интерфейси. Има изведени светодиодни индикатори за състоянието на телексната линия.

Софтуера работи само под MS-DOS. Представлява резидентен модул, който включва в себе си малък текстов редактор, телексен архив за бързо търсене и специализирани телексни функции. Телексният процес е с най-голям приоритет, т.е. при възникване на входящо телексно заемане се прекъсва текущия активен процес, обслужва се телексното съобщение и след разпадане на връзката управлението се връща обратно на прекъснатия процес. Всяко прието и предадено телексно съобщение се архивира като текстов файл и впоследствие може да се обработва допълнително. Търсенето в архива е организирано по дата/час и пореден номер на телекса.

Процеса на работа е изцяло диалогов и е необходимо наличието на оператор при предаване на телексно съобщение. Осигурена е възможност за on-line печат, ако към персоналния компютър има включен принтер.

  Телексни системи