Телексни системи - PASTelex
 
 

Информация за ПАСТелекс:

 • ПАСТелекс се състои от комуникационно телексно устройство (телексен адаптер) и няколко програмни модула
 • ПАСТелекс дава възможност освен компютър да притежавате и телексен апарат за връзка със световната (глобална) телексна мрежа
 • ПАСТелекс служи за пренасяне на информация на практически неограничено разстояние, посредством евтината и надеждна телексна мрежа
 • ПАСТелекс предоставя удобства, които с обикновен телексен апарат са просто немислими

 

Възможности на телексните устройства от фамилията ПАСТелекс:

 • Предварително подготвяне на телексни документи с вграден или външен текстов редактор
 • Съхранение на всички приети и предадени телексни съобщения в отделни текстови файлове с възможност за допълнителна обработка
 • Обмен по телексната мрежа между два телексни адаптера ПАСТелекс на файлове от пълната ASCII таблица със специален протокол гарантиращ пълната достоверност на предаваната информация
 • Разпечатка върху печатащо устройство на текущите и архивираните телексни съобщения
 • Автоматично изграждане на връзка от телексен бележник с най-често използваните телексни номера на клиенти (само за PASTelex II и PASTelex III)
 • Пълен резидентен режим на работа, с който се гарантира 100 % приемане, без да е задължително присъствието на абоната
 • Автоматично транскрибиране на телексен документ написан на кирилица в латиница и автоматичното му предаване
 • Изграждане на телексна връзка с автоматично разпознаване типа на сигнализацията A , B или смесена
 • Автоматична размяна на индикативи, пълен набор от диагностични съобщения, донастройка на техническите параметри на телексния канал
 • Разпознаване наличието на регистър "Кирилица" в отдалечения абонат
 • Автоматичен пренос на нов ред при достигане на дясната граница на телексния екран

Технически характеристики на телексните устройства от фамилията ПАСТелекс:

 • код на обмен: ITA2
 • вид сигнализация: А, B и смесена
 • тип централи: ЕАТгЦ, TW-55
 • скорост на обмен: 50, 75, 100, 150, 200, 300 бода
 • брой регистри: латиница, кирилица и цифри

** Гаранционен срок 12 месеца
** След гаранционно обслужване
** Всички телексни устройства отговарят на Британските изисквания за “Проблем 2000”  Y2K
** Всички устройства са одoбрени от Комитета по пощи и далекосъобщения

  Телексни системи